Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

3927 ba6a 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakiks kiks
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viakiks kiks

June 16 2017

Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viainyou inyou

June 06 2017

3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viacynamon cynamon
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viacynamon cynamon
4060 d40e
9123 e411 500
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viainyou inyou
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viainyou inyou
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viainyou inyou
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viainyou inyou
7556 b0db
Reposted fromretro-girl retro-girl viainyou inyou
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viainyou inyou
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viabeinthe beinthe
9112 7237
Reposted fromtron tron viawall-of-flowers wall-of-flowers

May 20 2017

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viafuckall fuckall

May 11 2017

1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl