Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

5133 2e04 500
Reposted fromirmelin irmelin viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 28 2018

0531 4b58 500
_ourfoodstories_
7070 2688 500
Reposted fromseaweed seaweed vianezavisan nezavisan
8983 332f
lekcja asertywności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianezavisan nezavisan

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc. 

— Brigitte Bardot
3897 ba69 500

different-landscapes:

Coron Island, Philippines

Reposted fromSkydelan Skydelan viadirtyliar dirtyliar
1276 bbae 500
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viawall-of-flowers wall-of-flowers

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain vialaj laj
4500 10f5 500
Usługi
Reposted fromvs vs vialaj laj
2007 6b60 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaj laj
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja vialaj laj
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus vianezavisan nezavisan

April 26 2018

1302 d31a
Reposted fromnezavisan nezavisan
1306 385e
Reposted fromnezavisan nezavisan
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viatsylvvia tsylvvia
3166 9963
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianezavisan nezavisan
2254 4e7b 500
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl